News

CHỐNG KHAI THÁC IUU -> TÀI LIỆU

LIÊN KẾT TRA CỨU THÔNG TIN TÀU KHAI THÁChttps://iuu-vessels.org/Home/Searchhttps://www.iccat.int/en/IUUlist.html ỦY BAN QUỐC TẾ VỀ BẢO TỒN CÁ NGỪ ĐẠI TÂY DƯƠNG (ICCAT):https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp ỦY BAN CÁ

Read More »
Contact