CHỐNG KHAI THÁC IUU -> TÀI LIỆU

LIÊN KẾT TRA CỨU THÔNG TIN TÀU KHAI THÁC
https://iuu-vessels.org/Home/Search
https://www.iccat.int/en/IUUlist.html

ỦY BAN QUỐC TẾ VỀ BẢO TỒN CÁ NGỪ ĐẠI TÂY DƯƠNG (ICCAT):
https://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp

ỦY BAN CÁ NGỪ ẤN ĐỘ DƯƠNG (IOTC):
https://www.iotc.org/vessels/current

ỦY BAN NGHỀ CÁ TÂY & TRUNG THÁI BÌNH DƯƠNG (WCPFC):
https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database

ỦY BAN CÁ NGỪ NHIỆT ĐỚI LIÊN MỸ (IATTC):
https://www.iattc.org/en-US/Management/Vessel-register

ỦY BAN BẢO TỒN CÁ NGỪ VÂY XANH MIỀN NAM (CCSBT):
https://www.ccsbt.org/en/content/ccsbt-record-authorised-vessels
https://rimf.ffa.int/public/goodstanding/list

DANH SÁCH TÀU VI PHẠM CỦA TỔ CHỨC NGHỀ CÁ KHU VỰC (RFMOs):
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_en

DANH SÁCH TÀU CÁ VI PHẠM KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP (IUU) CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN NƯỚC XUẤT KHẨU, TỔNG VỤ CÁC VẤN ĐỀ VỀ BIỂN LIÊN MINH CHÂU ÂU – DG-MARE:
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_en

KIỂM TRA TÀU VI PHẠM IUU ĐƯỢC EU THIẾT LẬP
https://data.europa.eu/eli/reg/2010/468/2022-07-18

Contact